NARRATIVE

LOST   

로스트 


2018         폴란드         3’00"program note

늪지에서 길을 잃고 탈출구를 찾으려고 하는데...share

     

연출
보이치 가레스

촬영

보이치 가레스

드론파일럿

보이치 가레스,카지키에즈 가레스

촬영장소

 폴란드 

촬영장비

DJI Mavic Air, SONY a6500
NARRATIVE

 LOST  로스트 ! 


  2018         폴란드         3’00"program note

늪지에서 길을 잃고 탈출구를 찾으려고 하는데...


share

     

연출
보이치 가레스

촬영

보이치 가레스

드론파일럿

보이치 가레스,카지키에즈 가레스

촬영장소

 폴란드 

촬영장비

DJI Mavic Air, SONY a6500
작가소개

Wojciech Garus 보이치 가레스  

폴란드출신의보이치가레스감독은숲과나무,그리고단 편영화 제작을 즐긴다

       

ABOUT

주최 : JIBS
주관 : 제주드론필름페스티벌 조직위원회

Hosted by JIBS
Organized by JDFF Organization Committee

CONNECT WITH US

               

           

ABOUT

주최 : JIBS
주관 : 제주드론필름페스티벌 조직위원회

Hosted by JIBS
Organized by JDFF Organization Committee

CONNECT WITH US